PRZETARG

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

OGŁASZA

V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 1861/3 o pow. 0,0959 ha, 1861/4 o pow. 0,1374 ha, 1861/5 o pow. 0,1394 ha, 1861/6 o pow. 0,1420 ha, 1861/7 o pow. 0,1518 ha, 1861/12 o pow. 0,1085 ha, 1861/15 o pow. 0,0987 ha, 1861/19 o pow. 0,1771 ha, 1861/20 o pow. 0,1424 ha, 1861/22 o pow. 0,1031 ha, 1861/24 o pow. 0,1064 ha, 1861/25 o pow. 0,0930 ha, 1861/26 o pow. 0,1067 ha, 1861/27 o pow. 0,0914 ha, 1861/29 o pow. 0,0896 ha, 1861/31 o pow. 0,0892 ha, 1861/33 o pow. 0,0887 ha, 1861/36 o pow. 0,0985 ha, 1861/37 o pow. 0,1171 ha, 1861/38 o pow. 0,1131 ha, 1861/39 o pow. 0,1002 ha, 1861/40 o pow. 0,1143 ha, 1861/41 o pow. 0,1007 ha, 1861/42 o pow. 0,1153 ha, 1861/43 o pow. 0,1035 ha, 1861/44 o pow. 0,1088 ha, 1861/46 o pow. 0,1452 ha, 1861/47 o pow. 0,1117 ha, 1861/48 o pow. 0,0734 ha, 1861/49 o pow. 0,1080 ha, położone w Przewrotnem gmina Głogów Małopolski, objęte Księgą Wieczystą RZ1Z/00083971/8.

Cena wywoławcza zabudowanej nieruchomości:

– 1861/3 – 42.882,13 zł netto + 23% VAT (9.862,87 zł), łącznie 52.745,00 zł brutto,

– 1861/4 – 61.439,02 zł netto + 23% VAT (14.130,98 zł), łącznie 75.570,00 zł brutto,

– 1861/5 – 62.333,33 zł netto + 23% VAT (14.336,67 zł), łącznie 76.670,00 zł brutto,

– 1861/6 – 63.495,94 zł netto + 23% VAT (14.604,06 zł), łącznie 78.100,00 zł brutto,

– 1861/7 – 67.878,05 zł netto + 23% VAT (15.611,95 zł), łącznie 83.490,00 zł brutto,

– 1861/12 – 48.516,26 zł netto + 23% VAT (11.158,74 zł), łącznie 59.675,00 zł brutto,

– 1861/15 – 44.134,15 zł netto + 23% VAT (10.150,85 zł), łącznie 54.285,00 zł brutto,

– 1861/19 – 79.191,06 zł netto + 23% VAT (18.213,94 zł), łącznie 97.405,00 zł brutto,

– 1861/20 – 63.674,80 zł netto + 23% VAT (14.645,20 zł), łącznie 78.320,00 zł brutto,

– 1861/22 – 46.101,63 zł netto + 23% VAT (10.603,37 zł), łącznie 56.705,00 zł brutto,

– 1861/24 – 47.577,24 zł netto + 23% VAT (10.942,76 zł), łącznie 58.520,00 zł brutto,

– 1861/25 – 41.585,37 zł netto + 23% VAT (9.564,63 zł), łącznie 51.150,00 zł brutto,

– 1861/26 – 47.711,38 zł netto + 23% VAT (10.973,62 zł), łącznie 58.685,00 zł brutto,

– 1861/27 – 40.869,92 zł netto + 23% VAT (9.400,08 zł), łącznie 50.270,00 zł brutto,

– 1861/29 – 40.065,04 zł netto + 23% VAT (9.214,96 zł), łącznie 49.280,00 zł brutto,

– 1861/31 – 39.886,18 zł netto + 23% VAT (9.173,82 zł), łącznie 49.060,00 zł brutto,

– 1861/33 – 39.662,60 zł netto + 23% VAT (9.122,40 zł), łącznie 48.785,00 zł brutto,

– 1861/36 – 44.044,72 zł netto + 23% VAT (10.130,28 zł), łącznie 54.175,00 zł brutto,

– 1861/37 – 52.361,79 zł netto + 23% VAT (12.043,21 zł), łącznie 64.405,00 zł brutto,

– 1861/38 – 50.573,17 zł netto + 23% VAT (11.631,83 zł), łącznie 62.205,00 zł brutto,

– 1861/39 – 44.804,88 zł netto + 23% VAT (10.305,12 zł), łącznie 55.110,00 zł brutto,

– 1861/40 – 51.109,76 zł netto + 23% VAT (11.755,24 zł), łącznie 62.865,00 zł brutto,

– 1861/41 – 45.028,46 zł netto + 23% VAT (10.356,54 zł), łącznie 55.385,00 zł brutto,

– 1861/42 – 51.556,91 zł netto + 23% VAT (11.858,09 zł), łącznie 63.415,00 zł brutto,

– 1861/43 – 46.280,49 zł netto + 23% VAT (10.644,51 zł), łącznie 56.925,00 zł brutto,

– 1861/44 – 48.650,41 zł netto + 23% VAT (11.189,59 zł), łącznie 59.840,00 zł brutto,

– 1861/46 – 64.926,83 zł netto + 23% VAT (14.933,17 zł), łącznie 79.860,00 zł brutto,

– 1861/47 – 49.947,15 zł netto + 23% VAT (11.487,85 zł), łącznie 61.435,00 zł brutto,

– 1861/48 – 32.821,14 zł netto + 23% VAT (7.548,86 zł), łącznie 40.370,00 zł brutto,

– 1861/49  – 48.292,68 zł netto + 23% VAT (11.107,32 zł), łącznie 59.400,00 zł brutto.

Dla danego terenu Gmina nie posiada aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dla działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego-garażowego.

Przedmiotowe działki położone są w miejscowości Przewrotne, gmina Głogów Małopolski, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Teren działek jest raczej płaski – deniwelacja praktycznie nie występuje. Parcele posiadają kształty dość regularne. Sąsiedztwo to nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi (w zabudowie gospodarczej), działki niezabudowane wykorzystywane rolniczo oraz obszary zadrzewione i zakrzewione. Brak jest w pobliżu obiektów uciążliwych. Dojazd do działek odbywa się z drogi publicznej – działki 1833, 1860 oraz z powstałej w wyniku tego samego podziału działki 1861/13, 1861/17 – która będzie drogą wewnętrzną. Wzdłuż drogi na terenie działek znajduje się rów melioracyjny.

Przez niżej podane działki przebiegają następujące sieci uzbrojenia terenu:

– sieć kanalizacyjna: 1861/7, 1861/12, 1861/15, 1861/24, 1861/25, 1861/26, 1861/36, 1861/37,

– sieć energii elektrycznej – słupy: 1861/3, 1861/8, 1861/4, 1861/5, 1861/7, 1861/15, 1861/19, 1861/20, 1861/22, 1861/25, 1861/26, 1861/27, 1861/30, 1861/32, 1861/33, 1861/38, 1861/39, 1861/40, 1861/44, 1861/46, 1861/47, 1861/50,

– sieć gazowa: 1861/12.

W związku z powyższym Nabywca nieruchomości zobowiązuje się w chwili podpisania umowy sprzedaży nieruchomości do ustanowienia na rzecz Gminy Głogów Małopolski i jej następców prawnych oraz na rzecz spółki EkoGłog spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jej następców prawnych – będących każdoczesnymi właścicielami urządzeń przesyłowych – nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu polegającej na:

1) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w granicach pasa służebności o szerokości 3 m (po 1,5 m w obie strony od osi istniejącej sieci kanalizacyjnej), polegającego na trwałym i bezterminowym zajęciu tego pasa w celu posadowienia w nim urządzeń przesyłowych i ich eksploatacji, w tym konserwacji, utrzymywania, modernizacji, przebudowy, wymiany, odbudowy, usuwania usterek i awarii urządzeń wraz z prawem dostępu, wejścia, przechodu, wjazdu i przejazdu o każdej porze wraz z wniesieniem lub wjazdem niezbędnego sprzętu na nieruchomość obciążoną w celu eksploatacji urządzeń przesyłowych, w tym konserwacji, utrzymywania, modernizacji, przebudowy, wymiany, odbudowy, usuwania usterek i awarii urządzeń;

2) obowiązku powstrzymania się przez właściciela nieruchomości obciążonej od działań, które uniemożliwiłyby uprawnionemu z tytułu służebności dostęp do nieruchomości i eksploatację urządzeń przesyłowych, w szczególności na obowiązku powstrzymania się przez właściciela nieruchomości obciążonej w granicach pasa służebności o szerokości 3 m (po 1,5 m w obie strony od osi istniejącej sieci kanalizacyjnej) od działań, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze służebności, w szczególności na obowiązku powstrzymania się od wznoszenia budowli, budynków i innych obiektów, urządzania oczek wodnych oraz dokonywania nasadzeń drzew, krzewów i roślinności o unikatowym charakterze.

Uprawniony z tytułu służebności zobowiązany będzie do przywrócenia nieruchomości obciążonej do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, eksploatacyjnych albo remontowych na nieruchomości obciążonej.

Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.

Cel sprzedaży: zabudowa mieszkaniowa.

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi hipotekami, z wyjątkiem przebiegu sieci kanalizacyjnej i sieci energii elektrycznej i gazowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 roku,  poz. 1899) minął w dniu 29 listopada 2022 roku.

Termin poprzedniego przetargu dla działek nr 1861/3, 1861/4, 1861/5, 1861/6, 1861/7, 1861/8, 1861/12 to: 25 czerwiec 2020r., 12 sierpień 2020r., 19 października 2020r.

Termin poprzedniego przetargu dla wszystkich działek: 26 stycznia 2023r., 30 marca 2023r., 15 lutego 2024r., 17 kwietnia 2024r.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024r.. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim. ul. Rynek 1 /sala 5/.

Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

– wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w wysokości:

– 5.274,50 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/3 położoną w Przewrotnem),

– 7.557,00 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/4 położoną w Przewrotnem),

– 7.667,00 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/5 położoną w Przewrotnem),

– 7.810,00 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/6 położoną w Przewrotnem),

– 8.349,00 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/7 położoną w Przewrotnem),

– 5.967,50 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/12 położoną w Przewrotnem),

– 5.428,50 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/15 położoną w Przewrotnem),

– 9.740,50 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/19 położoną w Przewrotnem),

– 7.832,00 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/20 położoną w Przewrotnem),

– 5.670,50 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/22 położoną w Przewrotnem),

– 5.852,00 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/24 położoną w Przewrotnem),

– 5.115,00 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/25 położoną w Przewrotnem),

– 5.868,50 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/26 położoną w Przewrotnem),

– 5.027,00 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/27 położoną w Przewrotnem),

– 4.928,00 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/29 położoną w Przewrotnem),

– 4.906,00 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/31 położoną w Przewrotnem),

– 4.878,50 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/33 położoną w Przewrotnem),

– 5.417,50 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/36 położoną w Przewrotnem),

– 6.440,50 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/37 położoną w Przewrotnem),

– 6.220,50 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/38 położoną w Przewrotnem),

– 5.511,00 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/39 położoną w Przewrotnem),

– 6.286,50 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/40 położoną w Przewrotnem),

– 5.538,50 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/41 położoną w Przewrotnem),

– 6.341,50 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/42 położoną w Przewrotnem),

– 5.692,50 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/43 położoną w Przewrotnem),

– 5.984,00 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/44 położoną w Przewrotnem),

– 7.986,00 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/46 położoną w Przewrotnem),

– 6.143,50 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/47 położoną w Przewrotnem),

– 4.037,00 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/48 położoną w Przewrotnem),

– 5.940,00 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 1861/49 położoną w Przewrotnem),

do dnia 21 czerwca 2024r. na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. nr 96 9159 0000 2001 0000 0114 0005. Za dzień wpłaty wadium uznaje się wpływ środków pieniężnych na wskazane konto bankowe najpóźniej w dniu 21 czerwca 2024r.,

– oraz złożenie w dniu przetargu oświadczenia o zgodzie na nabycie działki przez współmałżonka.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 2809). Powyższe oświadczenie należy złożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości  nie zostanie dopuszczona do przetargu. Nie wymagana jest zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu. 

Okazanie nieruchomości przez głównego specjalistę ds. geodezji na wniosek zainteresowanych przed terminem przeprowadzenia przetargu.

Wadium przepada jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od podpisania aktu notarialnego. Wypłata wadium dla osób, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od dnia zakończenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w takim terminie, aby wpływ środków został uwidoczniony na koncie urzędu przed zawarciem aktu notarialnego.

Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby fizyczne i prawne winni być należycie umocowani. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Gmina nie wskazuje punktów granicznych nieruchomości. Wyznaczenie granic geodezyjnych nieruchomości Nabywca ponosi na swój koszt.

Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie, w pokoju nr 11, w godz. od 800 do 1500 pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 oraz na stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
Tomasz Skoczylas

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content