PRZETARG

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

OGŁASZA

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 785 o pow. 0,0428 ha, położonej w Głogowie Małopolskim obręb Zabajka gmina Głogów Młp., objęta KW RZ1Z/00103393/9.

Cena wywoławcza nieruchomości:

– 785 – 25.000,00 zł.

Cena nieruchomości nie została objęta podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt  9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 685 ze zm.).

Dla danego terenu Gmina nie posiada opracowanego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Głogów Małopolski obręb Zabajka. Teren działki płaski. Działka posiada kształt regularny, trójkątny. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości niezabudowane  przeznaczone pod zabudowę. Dojazd odbywa się z ulicy Złota. Przedmiotowa działka jest niezabudowana i nieogrodzona. Sieci uzbrojenia terenu znajdują się na działkach sąsiednich.

Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.

Cel sprzedaży: zabudowa mieszkaniowa.

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi hipotekami, ciężarami i ograniczeniami.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 roku,  poz. 1990) minął w dniu
14 marca 2022 roku.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 19 maja 2022r. o godz. 1000 w siedzibie Miejsko Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Młp.
ul. kard. S. Wyszyńskiego 12 /sala widowiskowa/.

Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto do dnia 13 maja 2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. nr 96 9159 0000 2001 0000 0114 0005 oraz złożenie w dniu przetargu oświadczenia o zgodzie na nabycie działki przez współmałżonka. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego
ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących
z majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1359). Powyższe oświadczenie należy złożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości  nie zostanie dopuszczona do przetargu. Nie wymagana jest zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu. 

Okazanie nieruchomości przez głównego specjalistę ds. geodezji na wniosek zainteresowanych.

Wadium przepada jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od podpisania aktu notarialnego. Wypłata wadium dla osób, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od dnia zakończenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w takim terminie, aby wpływ środków został uwidoczniony na koncie urzędu przed zawarciem aktu notarialnego.

Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby fizyczne i prawne winni być należycie umocowani. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie, w pokoju nr 11, w godz. od 800 do 1500 pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 oraz na stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu
z ważnych przyczyn.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

mgr Paweł Baj

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content