PRZETARG

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

OGŁASZA

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 2076/1 o pow. 0,0171 ha, położonej w Wysokiej Głogowskiej gmina Głogów Młp., objęta KW RZ1Z/00162644/5.

 Cena wywoławcza nieruchomości:

– 2076/1 – 5.000,00 zł.

Cena nieruchomości nie została objęta podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt  9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 685 ze zm.).

Dla danego terenu Gmina nie posiada opracowanego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Wysoka Głogowska. Teren działki płaski. Działka posiada kształt nieregularny, wydłużony. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Od północnej granicy działka przylega do lokalnej drogi o nawierzchni nieutwardzonej. Działka niezabudowana, nieogrodzona, wykorzystywana jako nieużytek. Nas działce znajdują się drzewa i krzewy – samosiejki. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa nieczynna oraz sieć wodociągowa czynna, naziemna linia energii elektrycznej. W zachodniej części działki posadowiony jest słup energii elektrycznej.

W związku z powyższym Nabywca nieruchomości przez, którą przebiega sieć wodociągowa zobowiązuje się w chwili podpisania umowy sprzedaży nieruchomości do ustanowienia na rzecz Gminy Głogów Małopolski i jej następców prawnych oraz na rzecz spółki EkoGłog spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jej następców prawnych – będących każdoczesnymi właścicielami urządzeń przesyłowych – nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu polegającej na:

1) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w granicach pasa służebności o szerokości 3 m (po 1,5 m w obie strony od osi istniejącej sieci wodociągowej), polegającego na trwałym i bezterminowym zajęciu tego pasa w celu posadowienia w nim urządzeń przesyłowych i ich eksploatacji, w tym konserwacji, utrzymywania, modernizacji, przebudowy, wymiany, odbudowy, usuwania usterek i awarii urządzeń wraz z prawem dostępu, wejścia, przechodu, wjazdu i przejazdu o każdej porze wraz z wniesieniem lub wjazdem niezbędnego sprzętu na nieruchomość obciążoną w celu eksploatacji urządzeń przesyłowych, w tym konserwacji, utrzymywania, modernizacji, przebudowy, wymiany, odbudowy, usuwania usterek i awarii urządzeń;

2) obowiązku powstrzymania się przez właściciela nieruchomości obciążonej od działań, które uniemożliwiłyby uprawnionemu z tytułu służebności dostęp do nieruchomości i eksploatację urządzeń przesyłowych, w szczególności na obowiązku powstrzymania się przez właściciela nieruchomości obciążonej w granicach pasa służebności o szerokości 3 m (po 1,5 m w obie strony od osi istniejącej sieci wodociągowej) od działań, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze służebności, w szczególności na obowiązku powstrzymania się od wznoszenia budowli, budynków i innych obiektów, urządzania oczek wodnych oraz dokonywania nasadzeń drzew, krzewów i roślinności o unikatowym charakterze.

Uprawniony z tytułu służebności zobowiązany będzie do przywrócenia nieruchomości obciążonej do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, eksploatacyjnych albo remontowych na nieruchomości obciążonej.

Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.

Cel sprzedaży: poprawa zagospodarowania działki sąsiedniej.

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi hipotekami, ciężarami i ograniczeniami,
z wyjątkiem zlokalizowanych sieci uzbrojenia terenu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 roku,  poz. 1899) minął w dniu 14 września 2021 roku.

Przetarg ograniczony dla właścicieli gruntów sąsiednich, ponieważ działka nie może być samodzielnie zagospodarowana.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022r. o godz. 1100 w siedzibie Miejsko Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Młp.
ul. kard. S. Wyszyńskiego 12 /sala widowiskowa/.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy składać na piśmie w kancelarii ogólnej  Urzędu Miejskiego do dnia 27 maja 2022 roku.

Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim w dniu 1 czerwca 2022 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 27 maja 2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. nr 96 9159 0000 2001 0000 0114 0005 oraz złożenie w dniu przetargu oświadczenia o zgodzie na nabycie działki przez współmałżonka. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego
ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących
z majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1359). Powyższe oświadczenie należy złożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości  nie zostanie dopuszczona do przetargu. Nie wymagana jest zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu. 

Okazanie nieruchomości przez głównego specjalistę ds. geodezji na wniosek zainteresowanych.

Wadium przepada jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od podpisania aktu notarialnego. Wypłata wadium dla osób, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od dnia zakończenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w takim terminie, aby wpływ środków został uwidoczniony na koncie urzędu przed zawarciem aktu notarialnego.

Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby fizyczne i prawne winni być należycie umocowani. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Gmina nie wskazuje punktów granicznych nieruchomości. Wyznaczenie granic geodezyjnych nieruchomości Nabywca ponosi na swój koszt.

Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie, w pokoju nr 11, w godz. od 800 do 1500 pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 oraz na stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu
z ważnych przyczyn.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content