PRZETARG

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

OGŁASZA

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogów Małopolski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 1385/1 o pow. 0,1291 ha, położonej w Przewrotnem gmina Głogów Małopolski objętej Księgą Wieczystą RZ1Z/00054489/0.

Cena wywoławcza zabudowanej nieruchomości:

– działka nr 1385/1– 24.000,00 zł

Cena działki nie została objęta podatkiem vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Dla danego terenu Gmina nie posiada aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Działka nie leży w terenach przeznaczonych do rewitalizacji.

Działka położona w miejscowości Przewrotne. Teren działki lekko pagórkowaty. Deniwelacja występuje w niewielkim zakresie i wynika z naturalnego ukształtowania. Parcela posiada kształt regularny, wydłużony, prostokątny. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi (głównie z zabudową gospodarczą), działki niezabudowane wykorzystywane rolniczo oraz obszary zadrzewione i zakrzewione. Dojazd odbywa się z drogi publicznej o nawierzchni częściowo utwardzonej. Działka zabudowane budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Dom mieszkalny to budynek parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii murowanej, kryty dachem dwuspadowym. Budynek wyposażony w instalacje sieci energetycznej. Woda pobierana jest ze studni. Toaleta zlokalizowana na zewnątrz. Sieci gazowej brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.

Cel sprzedaży: nieruchomość zabudowana przeznaczona do remontu.

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi hipotekami, ciężarami i ograniczeniami.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 roku,  poz. 1899) minął w dniu 25 sierpnia 2022 roku.

Termin poprzedniego przetargu: 20 grudnia 2018 r., 28.03.2019 r., 22.10.2020 r.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 20 października 2022 r.
o godz. 1030 w siedzibie Miejsko Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Młp. ul. kard. S. Wyszyńskiego 12 /sala widowiskowa/.

Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 14 października 2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. nr 96 9159 0000 2001 0000 0114 0005 oraz złożenie w dniu przetargu oświadczenia o zgodzie na nabycie działki przez współmałżonka. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących
z majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 z późn. zm.). Powyższe oświadczenie należy złożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości  nie zostanie dopuszczona do przetargu. Nie wymagana jest zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu.

Okazanie nieruchomości przez głównego specjalistę ds. geodezji na wniosek zainteresowanych przed datą przeprowadzenia przetargu.

Wadium przepada jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od podpisania aktu notarialnego. Wypłata wadium dla osób, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od dnia zakończenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w takim terminie, aby wpływ środków został uwidoczniony na koncie urzędu przed zawarciem aktu notarialnego.

Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby fizyczne i prawne winni być należycie umocowani. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Gmina nie wskazuje punktów granicznych nieruchomości. Wyznaczenie granic geodezyjnych nieruchomości Nabywca ponosi na swój koszt.

Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie, w pokoju nr 11, w godz. od 800 do 1500 pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 oraz na stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
mgr Paweł Baj

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content