PRZETARG

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

OGŁASZA

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 81/1 o pow. 0,1598 ha położona w Rzeszowie obręb Pogwizdów, objęta KW RZ1Z/00091399/3.

Cena wywoławcza nieruchomości:

– 81/1 – 108.504,00 zł netto + 23% VAT (24.955,92 zł), łącznie 133.459,92 zł brutto.

Dla działki został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą nr LXIII/1336/2022 z dnia 24 maja 2022r. Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  nr 323/4/2021 na osiedlu Pogwizdów Nowy w Rzeszowie. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka 81/1 leży w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem : 1Zp– teren zieleni urządzonej.

Przedmiotowa działka położonajest w miejscowości Rzeszów obręb Pogwizdów (dawniej miejscowość Pogwizdów Nowy). Teren działki płaski. Działka posiada kształt regularny. Dojazd odbywa się z dróg lokalnych o nawierzchni częściowo utwardzonej. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości niezabudowane, częściowo zadrzewione i zakrzewione, zabudowa mieszkalna  jednorodzinną, tory kolejowe oraz droga krajowa . Działkajest niezabudowana, nieogrodzona, stanowi obszar nieużytków. Obszar chronionego krajobrazu Natura 2000.

Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.

Cel sprzedaży: nieruchomość rolna.

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi hipotekami, ciężarami i ograniczeniami, z wyjątkiem zlokalizowanych sieci uzbrojenia terenu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 roku,  poz. 344 z późn. zm.) minął w dniu 25 kwietnia 2024 roku.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim ul. Rynek 1 /sala nr 5/.

Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu.

Uczestnik przetargu przed rozpoczęciem licytacji zobowiązany jest do złożenia komisji przetargowej oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

– wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto w wysokości:

13.345,99 zł (z dopiskiem: wadium na działkę nr 81/1 położoną w Rzeszowie obręb Pogwizdów),

do dnia 21 czerwca 2024r. na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. nr 96 9159 0000 2001 0000 0114 0005. Za dzień wpłaty wadium uznaję się wpływ środków pieniężnych na wskazane konto najpóźniej w 21 czerwca 2024r.,

– oraz złożenie w dniu przetargu oświadczenia o zgodzie na nabycie działki przez współmałżonka.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1359 z późn. zm.). Powyższe oświadczenie należy złożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości  nie zostanie dopuszczona do przetargu. Nie wymagana jest zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu. 

Okazanie nieruchomości przez głównego specjalistę ds. geodezji na wniosek zainteresowanych przed terminem przeprowadzenia przetargu.

Wadium przepada jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od podpisania aktu notarialnego. Wypłata wadium dla osób, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od dnia zakończenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w takim terminie, aby wpływ środków został uwidoczniony na koncie urzędu przed zawarciem aktu notarialnego.

Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby fizyczne i prawne winni być należycie umocowani. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Gmina nie wskazuje punktów granicznych nieruchomości. Wyznaczenie granic geodezyjnych nieruchomości Nabywca ponosi na swój koszt.

Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie, w pokoju nr 11, w godz. od 800 do 1500 pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 oraz na stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
Tomasz Skoczylas

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content