PRZYJĘTO BUDŻET NA 2017 ROK

Rada Miejska w Głogowie Młp. przyjęła budżet na 2017 rok. Dochody gminy zaplanowano na poziomie 78.221.640,02 zł, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 83.022.840,02 zł.


INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH BĘDĄ PRIORYTETEM

W roku 2017 priorytetem będą inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Wśród inwestycji znajduje się budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym, rozwój infrastruktury pomocy społecznej dla seniorów (Dom Pomocy Społecznej), budowa parkingu oraz remont sali widowiskowej Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Młp.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Budżet uwzględnia również poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy – budowę oświetlenia ulicznego, wykonanie odcinków dróg, ulic i chodników oraz realizację Gminnego Programu Asfaltowania Dróg Lokalnych, w ramach którego do 2020 roku w każdej miejscowości uda się wyasfaltować się drogi gruntowe, co znacznie poprawi standard życia mieszkańców.

TRANSPORT PUBLICZNY

W budżecie zostały również uwzględnione środki na rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawę mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie transportu publicznego. W tym celu zostanie przebudowana ul. Sikorskiego, ul. Fabryczna, a na bazie istniejącej stacji PKP zostanie wybudowane Centrum Przesiadkowe. Budżet obejmuje również uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Przewrotnem, Hucisku i Pogwizdowie Starym wraz z budową oczyszczalni i rozdzielenie kanalizacji w Głogowie Młp. – etap II.

INNE INWESTYCJE

Wśród mniejszych, aczkolwiek niezbędnych inwestycji znalazł się zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej, projekt rozbudowy szkoły muzycznej, projekt budowy sali gimnastycznej w Wysokiej Głogowskiej wraz z renowacją parku, modernizacja dwóch obiektów sportowych, wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku przy Zespole Szkół w Budach Głogowskich, renowacja zabytków, renowacja i rozbudowa placów zabaw oraz wykonanie rolkowego placu zabaw przy ul. Długiej w Głogowie Młp. Kwotę 503.250,61 zł zabezpieczono na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

PODATKI BEZ ZMIAN

Pomimo tego, że w roku 2017 na terenie gminy planowane są bardzo duże i kosztowne inwestycje, nie zostały podniesione podatki i opłaty. Dotyczy to zarówno mieszkańców jak i firm działających na terenie gminy. Oznacza to, że obowiązywać będą stawki podatkowe takie same jak w roku 2016. W dwóch przypadkach stawki podatkowe zostały nawet obniżone. Dotyczy to podatku za grunty znajdujące się pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi i zbiornikami sztucznymi o powierzchni powyżej 1 hektara. W 2017 roku było to 4,58 zł. obecnie jest to stawka w wysokości 4,54 zł. oraz stawka za grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, stawkę podatkową obniżono o dwa grosze z 3,00 zł. w 2016 r. do 2,98 zł. za 1m2 w 2017 r.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content