WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

OGŁASZA

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 3807/13 o pow. 0,4446 ha, położonej w Głogowie Małopolskim obręb Głogów Małopolski gmina Głogów Małopolski, objęta KW RZ1Z/00086395/7.

Cena wywoławcza nieruchomości:

– 3807/13 – 630.000,00 zł netto + 23% vat (144.900,00 zł), łącznie 774.900,00 zł brutto.

Działka objęta MPZP, leży w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną na rysunku planu symbolem 3Mn.

Cel sprzedaży: zabudowa mieszkaniowa.

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi hipotekami, ciężarami i ograniczeniami.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 17 listopada 2022r. o godz. 1000 w siedzibie Miejsko Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Młp. ul. kard. S. Wyszyńskiego 12 /sala widowiskowa/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto do dnia 10 listopada 2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. nr 96 9159 0000 2001 0000 0114 0005 oraz złożenie w dniu przetargu oświadczenia o zgodzie na nabycie działki przez współmałżonka.

Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby fizyczne i prawne winni być należycie umocowani. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Gmina nie wskazuje punktów granicznych nieruchomości. Wyznaczenie granic geodezyjnych nieruchomości Nabywca ponosi na swój koszt.

Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie, w pokoju nr 11, w godz. od 800 do 1500 pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 oraz na stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
mgr Paweł Baj

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content