OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 5/2017 na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r poz. 741 z późn. zm.)
oraz uchwały nr Nr XXXVIII/505/2021 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia
27 maja 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 5/2017 na osiedlu Niwa
w Głogowie Małopolskim, obejmującego tereny położone w południowo-wschodniej części osiedla Niwa w Głogowie Małopolskim.

Projekt zmiany planu będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach: od 8 marca 2022 r do 29 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim ul. Rynek 1 w godzinach od 8 00 do 1400. Projekt zmiany planu w okresie wyłożenia do publicznego wglądu dostępny będzie także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim pod adresem http://bip.glogow-mlp.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 15 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim ul. Rynek 1 o godz. 12 00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Burmistrza Głogowa Małopolskiego na adres:36 – 060 Głogów Małopolski, Rynek 1 lub umig@glogow-mlp.pl albo poprzez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 12 kwietnia 2022 r.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust.1, ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Rzeszowie
odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nr 5/2017 na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim.

Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 5/2017 na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim załączono prognozę oddziaływania na środowisko sporządzoną dla zmienianego planu
i informację o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu zmiany planu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Głogów Małopolski z siedzibą przy
ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski reprezentowana przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego.
W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
iodo@glogow-mlp.pl . Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa dane osobowych w zakresie planowania przestrzennego  dostępne są na naszej stronie internetowej http://www.glogow-mlp.pl/dla-mieszkancow/ochrona-danych lub w siedzibie Urzędu Miejskiego Głogów Małopolski.”

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

mgr Paweł Baj

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content