PRZETARG

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

OGŁASZA

trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogów Małopolski, położonej w Głogowie Małopolskim obręb Rogoźnica gmina Głogów Małopolski, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi Księgę Wieczystą nr RZ1Z/00084644/4.

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Burmistrz Głogowa Małopolskiego (zwany dalej „organizatorem”).

2. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości położonej
w Głogowie Małopolskim obręb Rogoźnica gmina Głogów Małopolski, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi Księgę Wieczystą nr RZ1Z/00084644/4, z zastrzeżeniem, iż przedmiotem sprzedaży są następujące kompleksy działek wchodzące w skład tej nieruchomości:

– kompleks nr I: 1012/34 o pow. 0,8474ha, 1012/35 o pow. 0,0069 ha, 1012/36 o pow. 0,8644 ha,

– kompleks nr II: 1013/12 o pow. 1,1712 ha, 936/14 o pow.0,0275 ha, 1012/28 o pow. 0,0377 ha, 1012/24 o pow. 0,0228 ha,

– kompleks nr VII: 1013/10 o pow. 2,4432 ha, 936/17 o pow. 0,0307 ha, 1012/33 o pow. 0,0240 ha,

– kompleks nr VIII: 1012/26 o pow. 2,1796 ha.

3. Nieruchomości położone są w miejscowości Głogów Małopolski, obręb Rogoźnica. Nieruchomości zlokalizowane są po obu stronach autostrady A4. Działki o kształcie dość regularnym; teren działek – raczej płaski. Działki są niezabudowane i nieogrodzone, wykorzystywane jako użytki zielone. Oznaczenie użytków działek:

– kompleks nr I: PsIII, PsIV,

– kompleks nr II: PsIV, W-PsIV, PsIII, PsV,

– kompleks VII: W-PsIII, PsIII, PsIV,

– kompleks VIII: PsIII.

Sąsiedztwo nieruchomości stanowią nieruchomości niezabudowane wykorzystywane rolniczo oraz obszary zadrzewione i zakrzewione, a także autostrada A4. Dojazd wewnątrz obszaru komercyjnego nieruchomości odbywać się będzie układem dróg wewnętrznych. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej, poprzez drogi gminne relacji Rudna Mała – Głogów Młp. obręb Rogoźnica. Możliwy jest także dojazd poprzez drogi techniczne autostrady A4. Przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości należy przeprowadzić badanie geologiczne gruntu. Na wniosek zainteresowanych nastąpi okazanie nieruchomości przez geodetę gminnego.

W miejscowości Głogów Małopolski obręb Rogoźnica funkcjonuje już Specjalna Strefa Ekonomiczna EuroPark Mielec. W tym obrębie zlokalizowane są również budynki użyteczności publicznej tj. kościół, przedszkole, dom ludowy. Również na terenach prywatnych funkcjonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Rozwija się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Nieruchomości objęte są aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 2/2007 terenu zabudowy produkcyjno-usługowo-magazynowo-składowej w miejscowości Rogoźnica, uchwalonym uchwałą nr XXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2007 terenu zabudowy produkcyjno-usługowo-magazynowo-składowej w miejscowości Rogoźnica.

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

– kompleks nr I: 1012/34 o pow. 0,8474ha, 1012/35 o pow. 0,0069 ha, 1012/36 o pow. 0,8644 ha – teren zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów oznaczony na rysunku planu symbolem 1P,U.

– kompleks nr II: 1013/12 o pow. 1,1712 ha, 936/14 o pow.0,0275 ha, 1012/28 o pow. 0,0377 ha, 1012/24 o pow. 0,0228 ha – teren zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów
i magazynów oznaczony na rysunku planu symbolem 3P,U.

– kompleks nr VII: 1013/10 o pow. 2,4432 ha, 936/17 o pow. 0,0307 ha, 1012/33 o pow. 0,0240 ha – teren zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów oznaczony na rysunku planu symbolem 5P,U.

– kompleks nr VIII: 1012/26 o pow. 2,1796 ha – teren zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów oznaczony na rysunku planu symbolem 4P,U.

Nieruchomości zostały uzbrojone ze środków pochodzących z dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa
I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka:, działanie 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości” – „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej”
w ramach projektu pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF”.

Uzbrojenie nieruchomości obejmuje sieci wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Na położonej w pobliżu działce nr 1012/22 znajduje się przepompownia ścieków. Na działkach nr 1012/28, 936/14, 1013/12, 1013/8, 1013/7, 936/15, 1012/23 zlokalizowany jest kabel zasilający przepompownię. Sieć wodociągowa zlokalizowana jest na działkach nr 1012/28, 936/14, 1013/12, 1013/7, 1012/21, 1013/8, 936/17 i 1013/10. Sieć kanalizacyjna zlokalizowana jest na działkach nr 1012/36, 1012/28, 936/14, 1013/12, 1012/21, 1013/8, 1013/7 i 936/15. Ponadto w pobliżu znajduje się sieć gazowa – przesyłowa G700, która przebiega po południowej stronie drogi wewnętrznej poprzez działki nr 1012/26, 1013/10, 936/17 i 1012/33. Napowietrzna linia energii elektrycznej przechodzi nad działkami nr 1012/34, 1012/21, 1012/22, 1012/26, 1013/10.

4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 14 maja 2020r. oraz w dniu 11 stycznia 2021r. W terminie tym nie zostały złożone żadne wnioski przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

5. Termin poprzedniego przetargu: 6 maja 2021r., 23 września 2021r.

6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

– kompleks nr I: 2.326.433,00 zł netto + 23% VAT (535.079,59 zł), łącznie 2.861.512,59 zł brutto,

– kompleks nr II: 1.704.453,00 zł netto + 23%VAT (392.024,19 zł), łącznie 2.096.477,19 zł brutto,

– kompleks nr VII: 1.690.579,00 zł netto +23%VAT (388.833,17 zł), łącznie 2.079.412,17 zł brutto,

– kompleks nr VIII: 1.475.153,50 zł netto + 23% (339.285,31 zł), łącznie 1.814.438,81 zł brutto.

7. Nieruchomości nie są obciążone prawami rzeczowymi, ciężarami, ani ograniczeniami,
z wyjątkiem istnienia opisanych powyżej sieci uzbrojenia terenu.

8. Z uwagi na to, iż na nieruchomości zostały posadowione sieci uzbrojenia terenu – sieć wodociągowa (na działce nr 1012/28, 936/14, 1013/12, 936/17) i kanalizacyjna (na działce nr 1012/36, 1012/28, 936/14, 1013/12) – nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia (w umowie sprzedaży nieruchomości) na rzecz Gminy Głogów Małopolski i jej następców prawnych oraz na rzecz spółki EkoGłog spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jej następców prawnych – będących każdoczesnymi właścicielami tych urządzeń przesyłowych – nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu polegającej na;

 1. prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w granicach pasa służebności
  o szerokości 3 m wzdłuż biegnącej na nieruchomości sieci wodociągowej (po 1,5 m
  w obie strony od osi istniejącej sieci wodociągowej) oraz w granicach pasa służebności o szerokości 3 m wzdłuż biegnącej na nieruchomości sieci kanalizacyjnej (po 1,5 m w obie strony od osi istniejącej sieci kanalizacyjnej), polegającego na trwałym i bezterminowym zajęciu danego pasa w celu posadowienia na nim urządzeń przesyłowych i ich eksploatacji, w tym ich konserwacji, utrzymywania, modernizacji, przebudowy, wymiany, odbudowy oraz usuwania usterek i awarii urządzeń, wraz
  z prawem dostępu (wejścia, wjazdu i przejazdu) o każdej porze dnia wraz
  z wniesieniem lub wjazdem niezbędnego sprzętu w celu eksploatacji urządzeń przesyłowych, w tym ich konserwacji, utrzymywania, modernizacji, przebudowy, wymiany, odbudowy oraz usuwania usterek i awarii urządzeń;

 2. obowiązku powstrzymania się przez właściciela nieruchomości obciążonej
  (w granicach pasa służebności o szerokości 3 m wzdłuż biegnącej na nieruchomości sieci wodociągowej (po 1,5 m w obie strony od osi istniejącej sieci wodociągowej) oraz w granicach pasa służebności o szerokości 3 m wzdłuż biegnącej na nieruchomości sieci kanalizacyjnej (po 1,5 m w obie strony od osi istniejącej sieci kanalizacyjnej) od działań, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić uprawnionemu
  z tytułu służebności dostęp do urządzeń przesyłowych i ich eksploatację,
  w szczególności na obowiązku powstrzymania się w granicach danego pasa od wznoszenia budowli, budynków i innych obiektów, urządzania oczek wodnych oraz dokonywania nasadzeń drzew, krzewów i roślinności o unikatowym charakterze.

Z uwagi na usytuowanie na działce nr 1012/28, 936/14, 1013/12 obr. Rogoźnica kabla podziemnego energetycznego zasilającego przepompownię ścieków nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia (w umowie sprzedaży nieruchomości) na rzecz Gminy Głogów Małopolski i jej następców prawnych oraz na rzecz spółki EkoGłog spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jej następców prawnych – będących każdoczesnymi właścicielami tych urządzeń przesyłowych – nieodpłatnej i nieograniczonej
w czasie służebności przesyłu polegającej na:

 1. prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w granicach pasa służebności
  o szerokości 3 m wzdłuż biegnącego na nieruchomości kabla podziemnego energetycznego zasilającego przepompownię ścieków (po 1,5 m w obie strony od osi istniejącego kabla), polegającego na trwałym i bezterminowym zajęciu tego pasa
  w celu posadowienia na nim urządzeń przesyłowych i ich eksploatacji, w tym ich konserwacji, utrzymywania, modernizacji, przebudowy, wymiany, odbudowy oraz usuwania usterek i awarii urządzeń, wraz z prawem dostępu (wejścia, wjazdu
  i przejazdu) o każdej porze dnia wraz z wniesieniem lub wjazdem niezbędnego sprzętu w celu eksploatacji urządzeń przesyłowych, w tym ich konserwacji, utrzymywania, modernizacji, przebudowy, wymiany, odbudowy oraz usuwania usterek i awarii urządzeń;

 2. obowiązku powstrzymania się przez właściciela nieruchomości obciążonej
  w granicach pasa służebności o szerokości 3 m wzdłuż biegnącego na nieruchomości kabla podziemnego energetycznego zasilającego przepompownię ścieków (po 1,5 m
  w obie strony od osi istniejącego kabla) od działań, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić uprawnionemu z tytułu służebności dostęp do urządzeń przesyłowych i ich eksploatację, w szczególności na obowiązku powstrzymania się w granicach tego pasa od wznoszenia budowli, budynków i innych obiektów, urządzania oczek wodnych oraz dokonywania nasadzeń drzew, krzewów i roślinności o unikatowym charakterze.

Uprawniony z tytułu służebności zobowiązany będzie do przywrócenia nieruchomości obciążonej do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, eksploatacyjnych albo remontowych wykonanych na nieruchomości obciążonej.

9. Cel sprzedaży nieruchomości – zagospodarowanie nieruchomości przez nabywcę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej poprzez nadanie jej funkcji gospodarczych polegających na zrealizowaniu na niej inwestycji w postaci zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów lub magazynów.

Termin zagospodarowania nieruchomości – do dnia 8.12.2026 r.

W umowie sprzedaży nieruchomości nabywca zobowiąże się do zagospodarowania całej nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej poprzez nadanie jej funkcji gospodarczych polegających na zrealizowaniu na niej zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów lub magazynów – w terminie do dnia 8.12.2026 r. Za zagospodarowanie nieruchomości i zakończenie inwestycji rozumie się wzniesienie obiektów i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na ich użytkowanie. W celu potwierdzenia zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowiązany będzie do przedłożenia organizatorowi prawomocnego pozwolenia na użytkowanie w terminie do dnia 8.12.2026 r.

Nabywca zobowiązuje się do przekazania na wezwanie Organizatora informacji o statusie przedsiębiorstwa, tj. czy przedsiębiorstwo ma statut mikro, małego, średniego, czy dużego przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz do informacji dotyczących zatrudnienia i liczby miejsc pracy utworzonych przez nabywcę na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

10. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 26 maja 2022r. o godz. 900
w siedzibie Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, ul. kard.
S. Wyszyńskiego 12, sala widowiskowa.

Przetarg ma na celu uzyskanie najwyższej ceny za nieruchomość. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Osobą, która przetarg wygrała, będzie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę za nieruchomość.

11. W przetargu mogą brać osoby, które wniosą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto, tj.

– kompleks nr I: 286.151,26 zł brutto,

– kompleks nr II: 209.647,72 zł brutto,

– kompleks nr VII: 207.941,22 zł brutto,

– kompleks nr VIII: 181.443,89 zł brutto,

do dnia 19 maja 2022r. – w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. nr 96 9159 0000 2001 0000 0114 0005.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia – odpowiednio – odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, która samodzielnie bierze udział w przetargu, zobowiązana jest złożyć w formie pisemnej przed rozpoczęciem przetargu zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości do majątku wspólnego ze środków pochodzących z majątku wspólnego albo oświadczenie współmałżonka, że nabycie nieruchomości następuje do majątku odrębnego nabywcy ze środków pochodzących z majątku odrębnego nabywcy.

12. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Sprzedaż nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić cenę za nieruchomość przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości w takim terminie, aby rachunek bankowy Gminy Głogów Małopolski został uznany kwotą stanowiącą cenę za nieruchomość przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób wymagany przepisami prawa. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

14. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Głogowie Małopolskim, Rynek 1, w pokoju nr 11, lub pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 – w godz. od 800 do 1500.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content